עמותת אדמתי
חסר רכיב

חיובי ארנונה לשנת 2019

10/01/2019

קיבוצים מספר: 004-2019

חיובי ארנונה לשנת 2019

בימים אלו מתקבלות דרישות תשלומי הארנונה לשנת 2019.
עדכון שיעור העלאת תעריפי הארנונה לשנת 2019, הוא 0.32% לעומת שנת 2018.
רשות מקומית המבקשת לשנות את שיעורי הארנונה שלא בהתאם לעדכון האוטומטי חייבת לקבל את אישור שר הפנים ושר האוצר וחייבת להודיע מראש על כוונתה זו לחייבים בארנונה.

בשנת 2018, הוגשו בקשות רבות להעלאת שיעורי הארנונה שחלקן אושרו ע"י השרים והשינויים החריגים קיבלו ביטוי במהלך 2018 ובצווי המיסים לשנת 2019. על אף שהחוק לא קבע הליך מוסדר לשמיעת התנגדויות לשינויים חריגים בתעריפי הארנונה ניתן לפנות בכתב למשרד הפנים ולהעלות את הטענות כנגד השינויים.

הליכי השגה וערר על דרישה לתשלום ארנונה:

על דרישת תשלום ארנונה לשנת 2019, ניתן להגיש השגה למנהל הארנונה תוך 90 ימים מיום קבלת הדרישה וחובה על מנהל הארנונה לענות על ההשגה תוך 60 ימים (אלא אם קיבל ארכה נוספת עד 30 ימים מועדת הערר) ואם לא עשה כן הרי שקיבל את ההשגה.

על תשובת מנהל הארנונה ניתן להגיש ערר לועדת הערר של הרשות המקומית תוך 30 ימים מיום קבלת התשובה.

כיצד יש לחייב, אם בכלל, אדמות חקלאיות?

אדמה חקלאית היא אחד מסוגי הנכסים החייבים בארנונה. בעקבות השינויים שחלו בענפי החקלאות, בין היתר בשל הקיצוץ במכסות המים והשינויים בתמיכות הממשלה, נוצר מצב בו הופסק השימוש באדמות שייעודן התכנוני הוא לשימוש חקלאי או לחילופין נעשה בהן שימוש שאינו תואם את ייעודן התכנוני.

סעיף 269 לפקודת העיריות (נוסח חדש) קובע כי הגדרתה של אדמה חקלאית לצורך חיוב בארנונה הוא:

"אדמה חקלאית" - כל קרקע שבתחום העיריה שאינה בנין, המשמשת מטע או משתלה או משק בעלי חיים או לגידול תוצרת חקלאית או לגידול יער או פרחים; אלא שקרקע כזאת, אם היא נמצאת באזור מגורים או באזור מסחרי ואינה עולה בשטחה על חמישה דונם, רשאית המועצה לראותה שלא כאדמה חקלאית, בשים לב לדרגת התפתחותו של אותו אזור.
לפיכך, לצורך חיוב בארנונה, אין חשיבות לייעודה התכנוני של הקרקע. ההתייחסות תהיה לפי השימוש בפועל, קרי קרקע שייעודה התכנוני הוא חקלאי יכולה לצורך ארנונה להיחשב כאדמה לא חקלאית וקרקע שייעודה התכנוני אינו חקלאי יכולה לצורך ארנונה להיחשב כאדמה חקלאית.
פירוש זה להגדרה של אדמה חקלאית קיבל ביטוי בפסק דינה של כבוד השופטת גילאור בעניין חברת מטע בע"מ נ' מנהל הארנונה מועצה מקומית זיכרון יעקב (עמ"נ (חי') 323/03). בפסק דינה קובעת השופטת:
"אני סבורה שיש לפרש את סעיף 269 לפקודת העיריות כך שהקרקע תסווג כאדמה חקלאית אם היא משמשת בפועל לאחד מהשימושים המפורטים בחוק, ולא אם היא בעלת פוטנציאל לשמש כקרקע חקלאית"

לאור האמור לעיל אנו ממליצים לבחון את חיובי הארנונה, גם אם נבדקו בעבר, וזאת לאור השינויים הרבים הן בחקיקה ובפסיקה.

בדבר פרטים ומידע נוסף כולל בדיקה וטיפול בחיובי הארנונה, ניתן לפנות למר שמעון גדיש במשרדנו בעפולה.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב