עמותת אדמתי
חסר רכיב

דרישה לתשלום דמי טיפול ארגוני- אל תמהרו לשלם!

18/06/2019
עו"ד איילת רייך - מיכאלי

קיבוצים ומושבים רבים קיבלו לאחרונה דרישות לתשלום דמי טיפול ארגוני (להלן: "דמי טיפול") מטעם ארגוני מעבידים שונים. הדרישות הופנו הן לקיבוצים ולמושבים עצמם והן לחברות שבבעלותם. נוכח הפניות הרבות שקיבלתי מלקוחותיי, השואלים האם מוטלת עליהם חובה לשלם את דמי הטיפול, מצאתי לנכון להביא בפניכם את תמצית את הוראות החוק בנושא.


דרישות התשלום נשלחות מכח תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים) תשל"ז-1977 (להלן:"התקנות"), הקובעות את חובת המעביד לשלם דמי הטיפול לארגון המעבידים. יחד עם זאת, עליכם לדעת כי סעיף 3 לתקנות מפרט רשימה ארוכה של מעבידים אשר התקנות לא חלות עליהם וממילא הם פטורים מתשלום דמי הטיפול. בין המעבידים שהתקנות אינן חלות עליהם נכלל גם מעביד שהוא קיבוץ או מושב שיתופי. לפיכך, קיבוץ או מושב פטורים מלשלם את דמי הטיפול.

לא זו בלבד, התקנות אינן חלות גם על מפעל המצוי בשליטתו של מעביד אשר התקנות אינן חלות עליו. כלומר, מפעל המצוי בשליטת קיבוץ או מושב בשיתופי יהיה פטור מתשלום דמי הטיפול.

להגדרת המושג "שליטה" מפנות התקנות לסעיף 25 לפקודת מס הכנסה. סעיף זה קובע כי שליטה היא "שליטה ישירה או עקיפה או היכולת לשלוט או הזכות לרכוש שליטה כאמור,  ובמיוחד – אך בלי לגרוע מן הכלל האמור –כשהשליטה היא מכוח מניות –החזקת מרבית הון המניות, או מרבית הון המניות שהוצא, או מרבית כוח ההצבעה, או הזכות להחזיק באלה או לרכשם, וכן הזכות לקבלת מרבית הרווחים, או למנות מרבית המנהלים, או הזכות לרכוש זכות כאמור. כשהשליטה היא בדרך אחרת – הזכות למרבית ההון, למרבית הרווחים, למרבית כוח ההצבעה או למנות מרבית המנהלים או הזכות לרכוש זכות כאמור".

יוצא איפוא, כי בדומה למפעל שבבעלות הקיבוץ, גם מפעל המוחזק על ידי הקיבוץ באמצעות גוף משפטי אחר (חברה, אגודה וכו') יהיה פטור מתשלום דמי הטיפול. זאת כאמור, בהנחה שאותו גוף מצוי בשליטתו של הקיבוץ או המושב, כפי שפורט לעיל.

לאור האמור, הנני ממליצה לכם שלא למהר ולשלם את דמי הטיפול, אלא לבחון את תחולתן של התקנות על המעביד ממנו נדרש התשלום בכל מקרה לגופו.

* "איילת רייך – משרד עורכי דין וגישור" מתמחה בקיבוצים,מושבים, תאגידים, בתחום המסחרי-חקלאי    וליטיגציה.

* המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב