עמותת אדמתי
חסר רכיב

דברי הסבר של רשות המסים למיסוי הקיבוץ המתחדש

08/08/2019

קיבוצים מספר: 032-2019

יום 1/8/2019 פרסמה רשות המסים את דוח פעילות החטיבה המקצועית לשנת 2018. הדוח כולל בין השאר פירוט ביחס לטיוטות חוזרי מס הכנסה בנושאים הקשורים למיסוי הקיבוץ המתחדש כדלקמן:


טיוטת חוזר מס הכנסה בנושא דיווח נפרד של חברי קיבוץ:

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 – 2018) התשע"ז-2016 (להלן: "חוק ההסדרים"), תוקנו סעיפים 54 עד58א לפקודה ונוספו סעיפים 60א ו-60ב לפקודה הקובעים את אופן המיסוי של קיבוצים מתחדשים ושל חבריהם.

ככלל, הכנסתו של הקיבוץ והכנסות חברי הקיבוץ מדווחות במסגרת דוח המס של הקיבוץ, אשר הינו בר השומה ובר הדיווח בגין הכנסות אלה. יחד עם זאת, יתכן כי לחבר הקיבוץ הכנסות שאינן חלק מהכנסות הקיבוץ והוא לא מעבירן לקיבוץ. לגבי הכנסות אלה חבר הקיבוץ הינו נישום בדומה לכל נישום אחר וככל שקיימת לגביהן חובת דווח על חבר הקיבוץ להגיש בגינן דוח.
בחוזר מפורט אופן המיסוי על הכנסות של חברי הקיבוץ שאינן מועברות לקיבוץ, בהתאם לסוג הקיבוץ בו הם חברים (קיבוץ שיתופי בהתאם לסעיף 55(ב) וקיבוץ מתחדש בהתאם לסעיף 60א(ב)(2) לפקודה). הוראות הסעיפים הנוגעים לאופן המיסוי של הקיבוץ אינן חלות על הכנסות החבר שאינן מדווחות ואינן מועברות לקיבוץ ולגביהן חבר הקיבוץ הינו הנישום בדומה לכל נישום אחר, לפיכך בדוח על הכנסותיו אלה אין לקחת בחשבון את שיעורי המס, נקודות הזיכוי וההפסדים שנלקחו בחשבון בחישוב חבות המס של הקיבוץ. החבר יצרף לדוח המוגש על ידו אישור החתום על ידי רואה חשבון של הקיבוץ בו מפורטים כל סוגי ההכנסה שיוחסו לו ולבן זוגו לצורך חישוב המס של הקיבוץ ואת המס ששולם בגינם. חבר הקיבוץ יהיה בר השומה והחייב בתשלום המס, על הפרש המס בגין חלק ההכנסה שיוחס לו ולבן זוגו בחישוב המס של הקיבוץ לבין סך המס בדוח בגין כל הכנסותיו והכנסות בן זוגו (הכנסה שיוחסה מהקיבוץ והכנסה שדווחה לראשונה בדוח זה).

יצוין, כי במידה וחבר הקיבוץ לא מעביר את הכנסתו משכר עבודה לקיבוץ (להלן: "הכנסה הלא מועברת"), עליו להצהיר בטופס 101 כי מקום העבודה ממנו הוא מקבל את ההכנסה הלא מועברת הינו מקום עבודה נוסף וכי המעסיק באותו מקום הינו המעסיק המשני. בנוסף, על פי סעיף 60א(ב)(3) לפקודה, חבר קיבוץ מתחדש אשר אלמלא היה חבר היה חייב על פי הדין בניהול פנקסים לפי סעיף 130 לפקודה ובהגשת דו״ח לפי סעיף 131 לפקודה, יהיה חייב לעשות כך, אולם חישוב המס על הכנסה זו המועברת לקיבוץ יעשה במסגרת הקיבוץ. חבר קיבוץ יעביר עותק מטופס 1301 לקיבוץ בו מצויינת ההכנסה אשר העביר החבר לקיבוץ. חישוב המס בגין ההכנסה אשר דווחה לקיבוץ יהיה במסגרת הקיבוץ בהתאם לסעיף 60א(ב)(3) לפקודה.
בקיבוץ מתחדש אשר בחר להתמסות לפי סעיף 60ב לפקודה או קיבוצים המדווחים כחבר בני אדם, יהיו חברי הקיבוץ ברי השומה וברי הדיווח לגבי הכנסתם מכל המקורות הקיימים בפקודה בדומה לכל נישום אחר, למעט חלקו של החבר בהכנסות הקיבוץ שמקורן בנכסי הקיבוץ. חבר קיבוץ אשר שילם סכומים לרשת ביטחון אשר לגביהם ניתן אישור מאת הקיבוץ כי הם שולמו על ידו להספקת צרכים לחברי קיבוץ אחרים בהתאם לתקנה 2 ו - 3 לתקנות ערבות הדדית, יותרו סכומים אלו כהוצאה לחבר הקיבוץ ככל ויוגש לפקיד השומה דוח על ידו. במקרה בו החבר מגיש דוח לפקיד השומה עליו לצרף לדוח אישור מרואה החשבון של הקיבוץ בו מפורט חלקו ביתרת ההכנסה החייבת של הקיבוץ שיוחסה לו ולבן זוגו בדוח הקיבוץ ואת המס ששולם בגינם.

 

טיוטת חוזר מס הכנסה בנושא הכנסה בעקבות תיקון 236:

במסגרת חוק ההסדרים, תוקנו סעיפים 54 עד 58א לפקודה ונוספו סעיפים 60א ו-60ב, הקובעים את אופן המיסוי של הקיבוץ המתחדש וחבריו. מדובר בתיקון שמבהיר את אופן המיסוי של הקיבוץ המתחדש ושומות ברוח החקיקה יצאו לקיבוצים בעבר. בסעיף 60א הכנסתו של קיבוץ מתחדש כוללת את ההכנסות מענפי המשק השונים של הקיבוץ, חלקו באגודות שיתופיות בין במישרין ובין בעקיפין, חלקו בארגוני הקניות האזוריים והארציים, חלקו בשותפויות וכן הכנסותיהם של חברי הקיבוץ.

החוזר עוסק בהרכב תקציב החבר ובקביעת אופן חישוב גובה התקציב. התקציב יכול להיות מורכב משירותים שונים וטובות הנאה אשר החבר מקבל מהקיבוץ או ממעביד חיצוני. נציין כי לעניין חישוב המם, חלק התקציב שמקורו בהכנסה מיגיעה אישית ייוחס לכל אחד מבני הזוג וחלק התקציב אשר מקורו אינו בהכנסה מיגיעה אישית ייוחס לבן הזוג בעל ההכנסות הגבוהות יותר מיגיעה אישית.
החוזר עוסק גם באופן הגילום של תקציב החבר: התקציב בתוספת כל המיסים לרבות דמי ביטוח לפי חוק ביטוח לאומי ודמי בריאות אשר היו חלים עליו על מנת שיוותר לחבר התקציב אילו הייתה זאת הכנסתו היחידה. מקור ההכנסה ממנו נובעת ההכנסה לחבר הקיבוץ המתחדש מהתקציב המגולם, יהיה בהתאם למקור ההכנסה שהפיק חבר הקיבוץ המתחדש לקיבוץ.
לעניין הגילומים בביטוח לאומי ושעורי המס, על החלק בתקציב החבר הנובע מיגיעתו האישית של החבר הן כשכיר והן כעצמאי, יחולו שיעורי המס של יגיעה אישית בסעיף 121(ב) לפקודה ודמי הביטוח הרלוונטיים בהתאם למעמד החבר בביטוח לאומי, ועל החלק בתקציב החבר אשר לא נובע מיגיעה אישית יחול סעיף 121(א) לפקודה, בכפוף לחריג של חבר שעבר את גיל 60.
בהתאם לסעיף 60א(ג)(2) לפקודה יתרת הכנסתו החייבת של הקיבוץ המתחדש (השווה להכנסתו החייבת של הקיבוץ בניכוי סך כל תקציבי החבר המגולמים) לרבות הפסדים, תיוחס לכל אחד מחברי הקיבוץ בחלקים שווים ויראו לעניין זה כאילו נצמחה או הופקה ההכנסה האמורה אצל כל אחד מהחברים בהתאם למקורות ההכנסה ושיעורי המס החלים לגבי ההכנסה אצל החבר.

 

החוזר מתייחם לסוגיות נוספות אשר חוזרות ונידונות בין הקיבוצים מיצגיהם ופקידי השומה, בין היתר הסוגיות הבאות:

• יישום סעיף 60ב לפקודה על מנת להשוות את אופן המיסוי ככול הניתן לזה הנהוג אצל נישומים יחידים אשר אינם חברי קיבוץ תוך התחשבות בתקנון הקיבוץ ותקנות ערבות הדדית.

• סיווג הכנסתו של חבר קיבוץ המתקבלת בשל עבודה או שירות או בהתאם לתקנות 2 3-1 לתקנות ערבות הדדית.

• אופן הטיפול בתשלומי/תקבולי ערבות הדדית, במישור הקיבוץ ובמישור חבר הקיבוץ.

• אופן הטיפול בכניסה ויציאה של חברי קיבוץ שלא בתום שנת המס.

• היבטי המיסוי בשיוך נכסים מלא ושיוך נכסים חלקי בקיבוצים.

• אי תחולת סעיף 9ב על אספקת צרכי מחייה (תקציב) שנותן הקיבוץ לחבריו.

• שיעור המס על דיבידנד המתקבל בידי הקיבוץ.

• הכנסות שמקורן מחוץ לישראל וזיכוי מס זר, הכנסות מדמי שכירות למגורים ועוד.

 

עד למועד חוזרנו זה טרם פורסמו חוזרים אלו במלואם.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן במשרדנו בתל אביב.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב