עמותת אדמתי
חסר רכיב

דברי הסבר של רשות המסים לדוחות מס אישיים של חברי קיבוץ

06/05/2019

קיבוצים מספר: 024-2019

דברי הסבר של רשות המסים לדוחות מס אישיים של חברי קיבוץ

טופס 1301 (הדוח השנתי למס הכנסה) לשנת 2018 כולל לראשונה התייחסות ייחודית לחברי קיבוץ המגישים דוחות אישיים למס הכנסה.

דברי ההסבר שפורסמו בעמ' 38- 35 סעיף 16 לפרק ד' בחוברת 'דע זכויותיך וחובותיך' המפורסמת על ידי רשות המסים בהקשר לכך הם:

"16. חבר קיבוץ

□ הנני ו/או בן זוגי חבר קיבוץ מס׳ תיק . הכנסה חייבת מועברת לקיבוץ בהתאם לסעיף 60א לפקודה בן הזוג הרשום בן הזוג .

יש לסמן כי הינך חבר קיבוץ רק במקרים הבאים:
1. הינך חבר קיבוץ / מושב שיתופי שאינו בחופשה.
2. הינך חבר קיבוץ מתחדש/מושב שיתופי שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודה, שאינו בחופשה ואינו בעצמאות כלכלית.

יובהר כי אין לסמן את היותך חבר קיבוץ במקרים הבאים:
1. הינך חבר קיבוץ מתחדש שחלות עליו הוראות סעיף 60ב לפקודה.
2. הינך חבר קיבוץ שבחר לדווח למס הכנסה כ - ״חבר בני אדם״
3. הינך חבר קיבוץ שיתופי בחופשה.
4. הינך חבר קיבוץ מתחדש (שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודה) בחופשה.
5. הינך חבר קיבוץ מתחדש (שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודה) בעצמאות כלכלית.
על החבר בחופשה/עצמאות כלכלית או תושב בקיבוץ שאינו חבר קיבוץ להמציא אישור מהקיבוץ על מעמדו.

א. רקע כללי
במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו - 2018), התשע״ז-2016 (להלן: ״חוק ההסדרים״), תוקנו סעיפים 54 עד 58א לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ״א-1961 (להלן: ״הפקודה״) ונוספו סעיפים 60א ו-60ב לפקודה הקובעים את אופן המיסוי של קיבוצים מתחדשים ושל חבריהם.

ככלל, על פי רוב, חבר הקיבוץ מחויב על פי התקנון להעביר לקיבוץ את הכנסותיו מעבודה הן כשכיר והן כעצמאי. הכנסה זו מדווחות במסגרת דוח הקיבוץ. הקיבוץ הינו בר השומה ובר הדיווח בגין הכנסות אלה. יחד עם זאת, יתכן כי לחבר הקיבוץ הכנסות חייבות שהוא אינו מדווח ואינו מעביר לקיבוץ ועליהן הוא נישום בנפרד הן מעבודה והן ממקורות אחרים (משוק ההון, שבח ממכירת זכות במקרקעין לפי חוק מיסוי מקרקעין והכנסות חייבות ממקורות נוספים). לגבי הכנסות אלה חבר הקיבוץ הינו נישום בדומה לכל נישום אחר לרבות חובת הגשת דוח שנתי.

ככלל, על פי החוק זכות השימוש בזכויות המיסויות של החבר, קרי נקודות זיכוי שיעורי מס שימוש בזיכוי ספר נתונה קודם כל לקיבוץ הן בקיבוץ שיתופי והן בקיבוץ המתחדש. החבר יוכל להשתמש ביתרת הזכויות המיסויות שלא נוצלו על ידי הקיבוץ בכפוף לתנאים שיפורטו.

״חבר קיבוץ מתחדש אשר אלמלא היה חבר קיבוץ היה חייב בניהול פנקסי חשבונות לפי סעיף 130 ובהגשת דוח לפי סעיף 131, יהיה חייב בניהול פנקסי חשבונות ובהגשת דוח כאמור באותם סעיפים, ובלבד שחישוב המס ותשלומו בגין תקציב החבר והכנסות שדיווח לקיבוץ המתחדש ייעשו במסגרת שומת הקיבוץ״

חבר קיבוץ מתחדש אשר לא מעביר את מלוא ההכנסות לקיבוץ יהיה מחויב בהגשת דוח על מלוא הכנסותיו וזאת בהתאם לסעיף 60א(ב)(4). הדבר נכון גם לגבי חבר בקיבוץ שיתופי. חריג לכלל זה הוא חבר קיבוץ בעל הכנסות שחל עליהן מס בשיעור קבוע ונוכה מלוא המס במקור.

ב. אופן דיווח החבר בקיבוץ שיתופי/מתחדש

חבר קיבוץ כאמור, בין אם מחויב בהגשת דוח שנתי ובין אם החבר מדווח על הכנסות בשיעור מס מיוחד ללא אישור רו״ח מבקר של הקיבוץ יפעל כמפורט להלן:

1. הדוח השנתי יוגש על גבי טופס 1301. על החבר למלא בחלק א לטופס את שם הקיבוץ, מס׳ תיק הקיבוץ במס הכנסה, ואת סך ההכנסה המועברת לקיבוץ. במקרה בו החבר לא מעביר הכנסה לקיבוץ או שהינו עובד פנים יש לרשום 0. אם אחד מבני הזוג אינו חבר קיבוץ יש להשאיר שדה זה ריק בהתאם. חבר המצוי בחופשה או בעצמאות כלכלית בהתאם לתקנון הקיבוץ בתום שנת המס אינו חבר לעניין זה וידווח באופן זהה לכל יחיד אחר. (ההדגשה שלי – ב.מ.)

2. סוג החישוב יהיה נפרד, אך סך ההכנסות הפאסיביות של בני הזוג מהקיבוץ ירשמו בעמודה של הכנסות שני בני הזוג.

3. הכנסה אשר הועברה לקיבוץ ונרשמה כאמור לעיל אין לרושמה שנית בחלק ההכנסות של הדוח. על ההכנסה זו הקיבוץ הינו בר השומה ובר הדיווח. לדוגמה, חבר עובד חוץ ששכרו מועבר לקיבוץ ונרשם בחלק א בהתאם לטופס 106 אין לרשום את השכר בשנית בשדה 158/172. יובהר שאין לרשום את כלל הנתונים הרשומים בטופס 106 זה בדוח השנתי. (ההדגשה שלי – ב.מ.)

4. הכנסות נוספות לחבר שלא הועברו לקיבוץ ירשמו בשדות המתאימים. בחישוב המס בגין הכנסות אלו שיעור המס יהיה שיעור מס מרבי ולא יינתנו נקודות זיכוי וזיכויי ספר. הכנסות בשיעורי מס מיוחדים יהיו בהתאם לשיעור המיוחד ללא אפשרות להפחתה כלשהי לרבות סעיף 121(ב) לפקודה ״יחיד שמלאו לו 60 שנים״.

להלן דגשים בדיווח לחבר בקיבוץ שיתופי וחבר בקיבוץ מתחדש שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודה

• דוח החבר יוגש לפקיד השומה באזור מגוריו.
• מקום עבודה נוסף - במידה וחבר הקיבוץ לא מעביר את הכנסתו משכר עבודה לקיבוץ עליו להצהיר בטופס 101 כי מקום העבודה ממנו הוא מקבל הכנסה זו הינו מקום עבודה נוסף וכי המעסיק באותו מקום הינו המעסיק המשני, זאת על מנת שלא יינתנו במקום העבודה הנוסף נקודות זיכוי ומדרגות המס הנמוכות, אשר הובאו בחשבון בשומתו של הקיבוץ. (ההדגשה שלי – ב.מ.)
• חבר קיבוץ עצמאי שנפסלו ספריו יישא בהשלכות ובסנקציות בעצמו ולא הקיבוץ.
• מס על הכנסות גבוהות - ייבחן בהתאם לסה״כ ההכנסות המדווחות על ידי החבר בדו״ח השנתי וההכנסות אשר יוחסו לו בדוח המס של הקיבוץ.

בקשות להחזרי מס של חברים בקיבוץ שתופי או חברים בקיבוץ מתחדש אשר מדווח בהתאם לסעיף 60א לפקודה

בקיבוץ שיתופי על פי סעיף 55(ב) לפקודה, ובקיבוץ מתחדש לפי סעיפים 60א(ב)(2) ו - 60א(ב)(4) לפקודה לצורר חישוב חבות המס של חבר קיבוץ על הכנסתו החייבת שלא הועברה לקיבוץ, אין לקחת בחשבון את שיעורי המס ונקודות הזיכוי שהובאו בחשבון בשומתו של הקיבוץ וכן את הפסדיו של הקיבוץ.
חבר הקיבוץ יכול להגיש דוח נפרד על הכנסותיו האישיות ולנצל מדרגות מס ונקודות זיכוי שלא נוצלו במסגרת דוח הקיבוץ, עליו לפעול כמפורט להלן:

1. ימציא אישור חתום של רו״ח מבקר של הקיבוץ הכולל התייחסות להכנסה החייבת (לאחר הניכויים) אשר יוחסה לו ולבן זוגו בהתאם למקורות ההכנסה, שיעורי המס החלים לגביהם, המס ששולם ובקיבוץ שיתופי אישור כי עיקר עבודתם של שני בני הזוג הינה ״מעבודה מזכה״. בנוסף יציין רו״ח את ההכנסות שכלל הקיבוץ בגין החבר, את מקורות ההכנסה, תיק הניכויים ממנו מתקבלת ההכנסה ואת הסכום.

בדו״ח השנתי של החבר יצרף החבר את הכנסותיו מהקיבוץ ואת המס ששילם הקיבוץ על חשבון החבר בהתאם לאישור רו״ח המבקר.בדוח שנתי זה החבר לא ימלא את פרסי הקיבוץ וההכנסה המועברת בחלק א לדוח 1301. על החבר לדווח על ההכנסות והמס אשר יוחסו לו בדוח המס של הקיבוץ בהתאם לאישור רו״ח וכן על הכנסותיו האחרות.

2. חבר הקיבוץ יהיה בר השומה והחייב בתשלום המס על הפרש המס בגין חלק ההכנסה שיוחס לו ולבן זוגו בקיבוץ לבין סך כל המס בדוח הכולל את סה״כ ההכנסות הן מהקיבוץ והן אלו המדווחות לראשונה על ידו.

3. חבר שהגיש בעבר דו״ח ללא אישור רו״ח מבקר ויש בידו את האישור ישלים את הדוח השנתי בהתאם. במידה ונשארו זכויות מיסויות אשר לא נוצלו על ידי הקיבוץ כגון נקודות זיכוי או מדרגות מס הם יקבלו ביטוי בדוח המתוקן של החבר. ככל שיהיה צורך לתקן את שומת החבר בשל שינויים שנעשו בשומת הקיבוץ, יידרש החבר להגיש דו״ח מתקן לרבות במסגרת הפעלת סמכות המנהל לפי סעיף 147 לפקודה.

ג. חבר בקיבוץ מתחדש - סעיף 60ב לפקודה

לקיבוצים מתחדשים אשר התקבלה החלטה באסיפה הכללית של הקיבוץ, יחולו הוראות סעיף 60ב לפקודה. בהתאם יהיו חברי הקיבוץ ברי השומה וברי הדיווח לגבי הכנסתם מכל המקורות הקיימים בפקודה בדומה לכל נישום אחר, למעט חלקו של החבר בהכנסות הקיבוץ שמקורן בנכסי הקיבוץ. 

חבר הקיבוץ לא יסמן בדוח השנתי שהוא חבר קיבוץ ויינתנו לו נקודות זיכוי/זיכויי ספר ומדרגות המס לרבות סעיף 121(ב) לפקודה ״יחיד שמלאו לו 60 שנים״. (ההדגשה שלי ב.מ.)
חבר קיבוץ אשר שילם סכומים לרשת ביטחון אשר לגביהם ניתן אישור מאת הקיבוץ כי הם שולמו על ידו לאספקת צרכים לחברי קיבוץ אחרים בהתאם לתקנה 2 ו-3 לתקנות ערבות הדדית יותרו לחבר במסגרת הדוח השנתי. הניכוי כאמור יינתן רק במקום בו ניתן אישור הקיבוץ לגובה הסכום ששולם.

יובהר, כי חברי קיבוץ אשר אינם מחויבים בהגשת דוח יוכלו על פי בחירתם, שתעשה בכתב, לדרוש את ההוצאה באמצעות דוח המס המוגש על ידי הקיבוץ.
בכל מקרה בו החבר מגיש דוח בקשה להחזר מס לפקיד השומה לאחר שהקיבוץ דיווח על הכנסותיו לאותה שנה עליו לצרף לדוח אישור מרו״ח של הקיבוץ בו מפורט חלק ההכנסה בנכסי הקיבוץ שיוחסה לו ולבן זוגו.
את הבקשה יש להגיש על טופס 1301."

להסברים, לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן במשרדנו בתל אביב.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

סעיף 125ד

רות ק | 26/11/2019

שלום וברכה,

תודה על המאמר\
מה באשר לנכוי לפי סעיף 125ד לפקודה?
האם חברי קבוץ זכאים לניכוי והחזר מס זה בדוח האישי שיגישו?

חסר רכיב